Vedtægter for Agendaforening Nordvest, Bispebjerg Bakke 8 vedtaget på generalforsamlingen sø. 17. marts 2019.

1. Navn og hjemsted

2. Formål

3. Medlemskreds

4. Økonomi

5. Ordinær generalforsamling

6. Ekstraordinær generalforsamling

7. Bestyrelse

8. Vedtægtsændringer

9. Uenigheders afgørelse

10. Foreningens opløsning

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er ’Agendaforening Nordvest’, hjemsted Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København N.V.

2. Formål Foreningens formål er at arbejde med Agenda 21, herunder en bæredygtig udvikling i Nordvest kvarteret og Københavns Kommune for at bidrage til en global udvikling i henhold til det internationale handlingsprogram ’Agenda 21’, vedtaget på FN’s konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i juni 1992.

3. Medlemskreds Alle personer med tilknytning til Nordvest kan optages i foreningen. Personligt ansvar ved aktiviteter i foreningens regi: Al færdsel, ophold og aktivitet i Agendaforening Nordvests regi er på eget ansvar og risiko.

4. Økonomi: 4.1 Tegningsregel: Foreningen tegnes af formand og kasserer. 4.2 Medlemskontingent: Årligt medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen. Øvrige tilskud. Såfremt Agendaforening Nordvest får stillet midler til rådighed, er bestyrelsen den øverste myndighed til godkendelse og anvendelse af midlerne. Bestyrelsen kan ikke forpligte sig ud over de eksisterende midler, der er stillet til rådighed gennem kontingent, tilskud, gaver eller andre indtægter. Det enkelte medlem kan ikke drages personligt til ansvar. Grupper eller enkeltpersoner kan søge om økonomisk støtte til lokale projekter. Hvert projekt er regnskabsmæssigt forpligtet over for bestyrelsen. 4.3 Regnskab: Regnskabet følger kalenderåret.

5. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker senest 14 dage før med udsendelse af dagsorden. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Dagsordensforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.1 Dagsorden Dagsordenen skal som minimum indeholde:

1. valg af dirigent

2. bestyrelsens beretning ved formanden

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af repræsentanter til bestyrelsen

6. Valg af revisor og suppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

5.2 Stemmeberettigede Stemmeberettigede er de fremmødte A-medlemmer.

6. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Indkaldelse med dagsorden skal udsendes senest 14 dage før afholdelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at afholde den ekstraordinære generalforsamling senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.

7. Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer samt 1-3 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling. De kandidater, der får flest stemmer er valgt. Ved stemmelighed trækkes lod. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, for suppleanter 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Sekretæren fungerer desuden som næstformand. Bestyrelsen aftaler løbende sin indbyrdes opgavefordeling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen behandler ansøgninger og bevillinger til miljøprojekter i Nordvest-kvarteret. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc grupper, der varetager konkrete projekter eller opgaver. Bestyrelsen forpligter sig til at holde mindst fire årlige foreningsmøder.

8. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer (A-medlemmer).

9. Uenigheders afgørelse Hvis der opstår uenighed mellem forening og et medlem, kan sagen ikke indbringes for domstolene, men skal afgøres ved en voldgift ifølge lov om voldgift nr. 181 af 24. maj 1972.

10. Foreningens opløsning Foreningens opløsning kan besluttes af mindst 2/3 af de stemmeberettigede. Alle aktiver overdrages efter afvikling af alle forpligtelser til en anden forening med beslægtet formål. Her har foreninger med tilknytning til Nordvest første prioritet. Vedtægterne oprindelig vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. juni 1998, ændret på generalforsamling den 15. marts 2007, 27.marts 2012, 16.marts 2014, 22. marts 2015, 20.marts 2017 samt 17. marts 2019.